LABEL

>> July 26, 2012

Tempahan ke ~ 51
::::FB ~ Tempahan ke ~ 52
::::FB ~ with Diela Hussin.Tempahan ke ~ 53
::::FB ~ with Yann Tailor.Tempahan ke ~ 54
::::FB ~ with Tukang Jahit Ana.Tempahan ke ~ 55
::::FB ~ withTempahan ke ~ 56
::::FB ~ with Siti Megawati Megawati.Tempahan ke ~ 57
::::FB ~ with Butik Pesona IdamanQaseh.
Tempahan ke ~ 58
::::FB ~ with Butik Pesona IdamanQaseh.
Tempahan ke ~ 59
::::FB ~ with Butik Pesona IdamanQaseh.
Tempahan ke ~ 60
::::FB ~ with Butik Pesona IdamanQaseh.Tempahan ke ~ 61
::::FB ~ with Teacher Hana
Tempahan ke ~ 62
::::FB ~ with Cikgu HasmizaTempahan ke ~ 63
::::FB ~ 
Tempahan ke ~ 64
::::FB ~  with Norhayati Jaafar.

Tempahan ke ~ 65
::::FB ~  with Zarina Azhar.


0 comments: